Školský poriadok

Základná škola, Hlavná č. 19, Ochodnica

 

Vypracoval:  Mgr. Milada Hodásová, riaditeľka školy

Prerokovaný v pedagogickej rade dňa 07.09.2015

Prerokovaný na Rade školy ZŠ Ochodnica dňa 09.09.2015

Vydal : Mgr. Milada Hodásová, riaditeľka školy

V Ochodnici dňa 07.09.2015

  

     Riaditeľka ZŠ Ochodnica vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, vychádzajúc z Deklarácie práv dieťaťa a Listiny základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, vychovávateľom a ostatným zamestnancom základnej školy.

 

 Milí  žiaci

 

Vnútorný poriadok školy je súhrnom noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej  miere prispieva k poslaniu školy, k racionálnemu rozdeleniu úloh, správnemu využívaniu pracovného času a má predchádzať pracovným a školským úrazom.

Dôsledné plnenie týchto zásad je základnou povinnosťou každého žiaka i zamestnanca školy a utvára predpoklady na spokojnú prácu, príjemné prostredie a pohodu v našej škole.

 

 

  Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

         Úvod

I.          Organizácia vyučovania

II.         Práva žiakov

III.        Povinnosti žiakov

IV.       Vzťahy medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami

V.         Správanie žiakov na vyučovaní

VI.        Príchod žiakov do školy

VII.       Odchod žiakov do školy

VIII.      Dochádzka žiakov do školy

IX.        Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov

X.         Povinnosti týždenníkov

XI.        Starostlivosť o školské potreby a školské zariadenie

XII.       Starostlivosť o zovňajšok

XIII.      Správanie žiakov mimo školy

XIV.     Zákazy pre žiakov

XV.      Opravné a komisionálne skúšky

XVI.     Výchovné opatrenia

XVII.    Správanie žiakov v ŠJ

XVIII.   Dochádzka žiakov do ŠKD

XIX.     Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní    

            a školských akciách

            Záverečné ustanovenia  

                                                                                                          

 

I.   Organizácia vyučovania

 

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy.

Začiatok vyučovania je o 7,25 hodine. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.

 

 Časové rozdelenie dňa:

 

  7,05  –  7,20                príchod do školy

  7,25  –  8,10                1. vyučovacia hodina

  8,15  -   9,00               2. vyučovacia hodina

                15 min. veľká prestávka

  9,15  -  10,00             3. vyučovacia hodina

10,10  -  10,55             4. vyučovacia hodina

11,00  -  11,45             5. vyučovacia hodina

11,55  -  12,40             6. vyučovacia hodina

                obedňajšia prestávka

13,10  -  13,55             7. vyučovacia hodina

14,00  -  14,45                        8. vyučovacia hodina

 

II.   Práva žiakov

 

(1)   Dieťa alebo žiak má právo na

a)    rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

b)    bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,

c)    bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,

d)    vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

e)    individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

f)     bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

g)    úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

h)    poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

i)     výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

j)     organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

k)    úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

l)     na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

m)   na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

n)    na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24

o)    náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predp,80a

   p)   na kvalitný a im zrozumiteľný výklad učiva,

   r)    k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď,

     s)    primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor,

 t)  poznať kritériá hodnotení vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch.

 u) ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej   začiatkom zo závažného dôvodu.

 

(2)     Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

(3)     Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku; nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

 

III. Povinnosti žiaka

 

         Dieťa alebo žiak je povinný

a)    neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b)    dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

c)    chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

d)    chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,

e)    pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,

f)     konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.

 

 

 

IV. Vzťahy medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami

a)     vzťahy medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi sú založené na vzájomnom rešpektovaní,

b)    žiak si váži učiteľa pre jeho učiteľské schopnosti, osobné kvality, vedomosti a profesionalitu,

c)     učiteľ si ctí ľudskú dôstojnosť každého žiaka a váži si jeho snahu,

d)    žiak rešpektuje pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 

V.    Správanie sa žiakov na vyučovaní

 

1.   Základným dokladom žiaka je žiacka knižka. Žiaci sú povinní nosiť ju sústavne do školy. Žiacka knižka je opečiatkovaná obdĺžnikovou pečiatkou školy a podpísaná triednym učiteľom. Pod podpisom triedneho učiteľa sú vzorové podpisy zákonných zástupcov žiaka. Poškodenie, či stratu žiackej knižky sú žiaci bezodkladne povinní hlásiť triednemu učiteľovi a zabezpečiť si novú žiacku knižku.

 

2.   Žiak je povinný dať si zapísať od vyučujúcich všetky výsledky klasifikácie.

 

3.  Žiaci dochádzajú na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravení, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebujú na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si pripravia cez prestávku, ostatné veci majú v  aktovkách.

 

4.  Ak sa žiaci na vyučovanie nepripravia alebo nemajú domácu úlohu, ospravedlnia sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny, pričom uvedú dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.

 

5. Na začiatku každej vyučovacej hodiny sedí žiak na mieste určenom zasadacím poriadkom s pripravenými učebnými pomôckami, zošitmi, učebnicami a pokojne očakáva príchod vyučujúceho.

 

6.   Každý žiak má v triede svoje miesto. Zodpovedá za poriadok a čistotu tohto miesta i za školský nábytok, ktorý používa. Poškodenie školského nábytku nahrádzajú žiaci v primeranej hodnote, pokiaľ škodu sami spôsobili.

 

7.  Do odborných učební, dielní, telocvične vstupujú žiaci len v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú vnútorný prevádzkový poriadok týchto priestorov.

 

8. Žiaci na vyučovaní sedia slušne, pozorne sledujú výklad učiteľa i odpovede žiakov, aktívne pracujú, nenašepkávajú, neodpisujú a nevyrušujú.

 

9. Žiaci neopúšťajú v priebehu vyučovacích hodín a prestávok bez súhlasu vyučujúceho   alebo triedneho učiteľa učebňu alebo budovu školy.

 

10.Žiaci do školy nenosia predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebujú. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, predmet žiakovi odoberie a oznámi to rodičom žiaka. Cenné predmety a väčšie sumy peňazí nosia žiaci do školy iba na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.

 

11.  Mobilný telefón nosia žiaci do školy iba na vlastnú zodpovednosť. Počas vyučovacích hodín, počas prestávok i v ŠKD je prísny zákaz používať mobil. Mobilný telefón  musí byť vypnutý, uložený v aktovke. Pri prvom porušení tohto zákazu  vyučujúci písomne oboznámi zákonného zástupcu o priestupku žiaka. Rovnaké pravidlá platia i pre tablet, notebook a prehrávače –MP3, MP4,...Pri druhom porušení bude žiakovi udelené pokarhanie od riaditeľa školy , pri treťom znížená známka zo správania 2. stupňa ...

 

12. Žiaci nenosia do školy väčšie sumy peňazí a cenné predmety (napr. drahé šperky, elektronické hračky, audio, video techniku, fotoaparáty) a to nielen z hľadiska možnej straty, poškodenia alebo zničenia, ale aj z dôvodu, že tieto predmety odpútavajú pozornosť a narúšajú výchovno-vzdelávací proces. V takomto prípade môže vyučujúci predmety odobrať a vrátiť ich rodičovi žiaka.

 

13. Prestávky využívajú žiaci na presun do tried, odborných učební a telocvične pod vedením vyučujúceho. Počas malých prestávok sa zdržiavajú v učebniach s výnimkou nutných hygienických potrieb. Veľká prestávka slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov. V jarnom a letnom období je možné veľkú prestávku tráviť na školskom dvore.

 

14. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

 

15. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba žiaci pozdravia postavením sa. Pri jej odchode z triedy pozdravia rovnakým spôsobom. Na hodinách TSV, TECH, VYV, laboratórnych prácach a počas písania kontrolných prác sa žiaci nezdravia.

 

16. Všetky potvrdenia a písomnosti si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

17. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho tohto podujatia a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržujú určené termíny miesta a času sústredenia.

 

18.  Pobyt žiakov v priestoroch školy je možný iba v dobe vyučovania podľa rozvrhu hodín, počas záujmových činností alebo pri činnostiach organizovaných školou.

 

19. Ak žiak zistí nejakú stratu, ohlási to vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.

 

 

VI.   Príchod žiakov do školy

 

1.   Žiaci na vyučovanie prichádzajú v čase od 7,05 do 7,20 hodiny.  Prezúvajú sa v šatni školy do čistých, hygienicky vyhovujúcich  prezuviek, s podrážkou, ktorá nezanecháva šmuhy na podlahe. Obuv a vrchný odev si odkladajú v šatni. Vo vreckách vrchného ošatenia si nenechávajú cenné veci.

    

2.   Do školskej budovy vchádzajú žiaci výlučne hlavným vchodom.

 

3. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovený začiatok vyučovania nemôžu sa z bezpečnostných dôvodov zdržiavať v triedach. Ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča riaditeľka školy.

 

 

4.   Na popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť čakajú žiaci na vyučujúceho vo vestibule školy. Do triedy vchádzajú v sprievode vyučujúceho. Po skončení popoludňajšieho vyučovania odprevadí vyučujúci žiakov do vestibulu a po prezutí žiaci opustia budovu školy.

 

5.  Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené zdržiavať sa mimo pedagogického dozoru určeného riaditeľkou školy, používať skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.

 

  

VII.   Odchod žiakov zo školy

 

1.  Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý  žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

 

2.   Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu a pod jeho vedením odídu do šatne, kde sa prezujú a opustia budovu školy. Žiakov, ktorí sa stravujú  odprevadí vyučujúci pred školskú jedáleň. Aktovky a vrchné ošatenie si uložia žiaci do šatne.

 

3.   Po skončení dopoludňajšieho vyučovania sa žiaci nezdržiavajú v triede bez   pedagogického dozoru. Počas športovej prípravy za bezpečnosť žiakov zodpovedá tréner.

 

4.   Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho.

 

 

VIII.   Dochádzka žiakov do školy

 

1. Žiaci školy sú povinní dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia pravidelne a načas. Aj účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a krúžkov je pre zapísaných žiakov povinná.

 

2.  Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada zákonný zástupca písomne vyučujúceho alebo triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.

     Vyučujúci je oprávnený uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny. Triedny učiteľ je oprávnený uvoľniť žiaka z vyučovania zo závažných dôvodov na dobu najviac jedného dňa. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, požiada zákonný zástupca žiaka  o uvoľnenie písomne riaditeľku školy.

 

3.  Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti na infekčné ochorenie, oznámi to rodič žiaka písomne riaditeľke školy. Takýto žiak sa môže zúčastňovať vyučovania len so súhlasom príslušného lekára.

 

IX.  Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov

 

1.   Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

 

2.  Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo

a)  žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení       poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

b)   oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia  a školským poriadkom,

c)     byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d)    na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e)     zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy alebo školského zariadenia,

f)      vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g)     byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

3.    Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

a)  vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

b)  dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c)  dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d)  informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

4.    Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

5.   Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

6.     Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka najviac tri dni za polrok.

 

 

X.   Povinnosti týždenníkov

 

1.  Týždenníkov určuje triedny učiteľ. 

 

2. Týždenníci dbajú o čistotu tabule, triedy, pripravujú kriedu a učebné pomôcky, hlásia mená neprítomných žiakov.

 

3.  Po skončení vyučovania skontrolujú čistotu v triede, pozatvárajú okná, zotrú tabuľu, zhasnú svetlá, skontrolujú uzáver vody a odchádzajú z triedy poslední.

 

4.  Neprítomnosti vyučujúceho na hodine hlásia po 5 minútach niektorému členovi vedenia školy.

 

 

XI. Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského areálu

 

1.  Žiak je povinný šetriť učebnice, učebné pomôcky, zariadenie tried, kabinetov, špeciálnych učební, vrátane samotnej budovy, areálu školy a jeho vybavenia. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je rodič žiaka povinný v plnej miere uhradiť alebo dať do pôvodného stavu.

 

2.  Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu o viac ako 25%, musí rozdiel uhradiť. Ak učebnicu stratí zaplatí za ňu ako za novú.

 

3.   Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok.

 

4.      Pedagogická dokumentácia (klasifikačný záznam, triedna kniha) sú pre účely vyučujúceho. Nie je preto prípustné s ňou akokoľvek manipulovať

    ( poškodzovať, listovať, dopisovať, schovávať,...).

 

 

XII.   Starostlivosť o zovňajšok

 

1.   Žiak chodí do školy čisto a primerane veku upravený a bez cudzopasného hmyzu. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek. Dodržiava zásady osobnej hygieny.

 

2.  Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový odev a obuv.

 

3.   Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov, tváre a nechtov je neprípustná.

 

 

XIII.   Správanie žiakov mimo školy

 

1.   Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý robí česť našej škole.

 

2.  Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní   a školských prázdnin.  Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.

 

3.  Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a dodržujú dopravné predpisy.

 

4.   Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú iba v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby.

 

5. Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i v mimo vyučovacom čase zakázané.

 

 

XIV.   Zákazy pre žiakov

 

Žiakom školy je zakázané:

 

1.   Fajčiť počas vyučovania, ako aj pri všetkých činnostiach organizovaných školou, ale aj mimo priestorov školy.

 

2.  Šíriť a prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou cigarety, pyrotechniku, drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, užívať ich v škole alebo na činnostiach organizovaných školou, ale aj mimo školy.

 

3.  Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.

     Hrať o peniaze.

 

4.   Počas vyučovania a prestávok mať zapnuté mobilné telefóny, prehrávače a manipulovať s nimi.

 

5.  Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou, a poškodzovaním vecí, manipuláciou, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi.

 

6.  Vykláňať sa z okien , vyhadzovať z nich akékoľvek predmety a odpadky a otvárať ich bez zabezpečenia, sadať na parapetné dosky.

 

7.  Vykláňať sa zo zábradlia na schodištiach.

 

8. Vstupovať do priestorov zborovne, kancelárií školy a kabinetov bez dovolenia a prítomnosti vyučujúceho.

 

9.  Zdržiavať sa po skončení vyučovania v priestoroch školy.

 

10. Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych i nelegálnych drog:

·        Vstup do budovy školy cudzím osobám len po ohlásení sa v riaditeľni školy,

·        cudzia osoba sa môže pohybovať po budove školy iba so súhlasom člena vedenia školy,

·        učitelia a pracovníci školy sú povinní upozorniť na podozrivé správanie žiakov,

·        v prípade podozrenia na požitie drogy alebo omamnej látky okamžite riešia situáciu v spolupráci s vedením školy,

·        v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.

 

 

XV.   Opravné a komisionálne skúšky

 

1.   Žiakovi 5. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže so súhlasom riaditeľky školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

 

2.   Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľka školy.

     Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľka školy umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.

 

3.  Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný.

 

4.   Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:

     a)   ak je skúšaný v náhradnom termíne,

     b)   keď koná opravné skúšky,

     c)   ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,

     d)   ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a má individuálny študijný plán

     e)   v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

 

5.  Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľka alebo ňou poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný  alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

 

 

XVI.   Výchovné opatrenia

 

Pochvaly

 

Pochvala od triedneho učiteľa:

·        za výborný prospech a vzorné správanie

·        za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach / úspešný riešiteľ v školských alebo obvodových kolách súťaží /

·        za pomoc triednemu učiteľovi, príp. iným vyučujúcim a za korektné vzťahy medzi spolužiakmi

 

Pochvala od riaditeľky školy:

·        za výborný prospech a vzorné správanie / priemer známok 1,00 /

·        za reprezentáciu školy / úspešný riešiteľ v okresných , regionálnych a vyšších kolách súťaží/

·        za záslužný alebo statočný čin

 

 

 Udelenie vecnej odmeny:

·        pre žiakov  za vzornú reprezentáciu školy, výborný prospech, korektné správanie sa k spolužiakom i vyučujúcim

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny

 

Napomenutie od triedneho učiteľa

·        opakované priestupky menšieho charakteru

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľkou školy:

·        opakované bežné priestupky

·        úmyselné poškodenie školského majetku – v menšom rozsahu

·        prejavy šikanovania spolužiakov

·        použitie mobilného telefónu počas vyučovania

·        neslušné správanie voči spolužiakom, vyučujúcim alebo iným zamestnancom školy

·        narušovanie vyučovacieho procesu

·        neskoré príchody na vyučovanie

·        nenosenie žiackej knižky, resp. odmietnutie zápisu do žiackej knižky

·        neospravedlnené hodiny v rozsahu 1 – 4 hodiny

 

 

Pokarhanie od riaditeľa školy

Riaditeľka školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade:

·        žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenie

·        neospravedlnené hodiny v rozsahu 5 – 7 hodín / 1 vyučovací deň /

·        drobná vedomá krádež

·        opakované priestupky

·        prejavy šikanovania

·        častejšie narušovanie vyučovacieho procesu

·        neplnenie školských povinností

 

Znížená známka zo správania – 2. stupeň / uspokojivé /

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľkou školy a pedagogickou radou:

·        žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia

·        úmyselné ublíženie na zdraví

·        neospravedlnená absencia v rozsahu 8 – 18 hodín

·        krádeže

·        opakované šikanovanie spolužiakov

·        nerešpektovanie pokynov triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich

·        fajčenie v priestoroch školy, v areáli školy i na akciách organizovaných  školou

·        pitie alkoholu v priestoroch školy, v areáli školy i na akciách organizovaných školou

 

Znížená známka zo správania – 3. stupeň / menej uspokojivé /

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľkou školy a pedagogickou radou:

 • za viac ako 10 zápisov
 •  nerešpektovania  pokynov vyučujúceho
 • za nosenie vecí do školy , ktoré ohrozujú bezpečnosť spolužiakov
 • za dokázané opakované krádeže väčšieho rozsahu vyšetrené políciou
 • ťažké fyzické ublíženie na zdraví vyžadujúce lekárske ošetrenie
 • opakované falšovanie úradných dokladov
 • požívanie návykových látok ( drogy, alkohol, fajčenie )
 • úmyselné poškodenie školského majetku, cudzieho majetku veľkého rozsahu
 • opakované slovné napadnutie učiteľa
 • neospravedlnená absencia v rozsahu  19 – 99 hodín
 • šikanovanie žiakov
 • žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia
 • jeho správanie je v rozpore s pravidlami vnútorného poriadku školy

 

 

Znížená známka zo správania – 4. stupeň / neuspokojivé /

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľkou  školy a pedagogickou radou:

·        žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy

·        zámerne porúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi

·        závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov i vyučujúcich

·        opakované slovné alebo prvé fyzické napadnutie učiteľa

·      za neospravedlnenú absenciu nad 100 hodín

 • distribúcia a opakované požitie návykových látok
 • dokázané krádeže v škole mimoriadneho rozsahu ( vlámanie a lúpež )
 • šírenie poplašných správ
 • hromadné ohrozenie
 • opakované ťažké ublíženie na zdraví s lekárskym ošetrením 

Skutočnosť, že je žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania treba rodičom oznámiť písomne ihneď.

Ochranné opatrenie :

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a policajný zbor.

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka.

 

 

XVII.   Správanie žiakov v školskej jedálni

 

1.  Žiaci dodržujú pokyny pedagógov vykonávajúcich dozor, ale i iných učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa zdržujú v ŠJ.

 

2.  Pri stole sa žiaci  správajú slušne, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, neničia príbory, stoličky a obrusy.

     Ovocie, jogurty, príp. iné doplnky obeda konzumujú pri stole, nevynášajú ich z jedálne

 

3. Použitý riad odnášajú žiaci k okienku, miesto pri stole nechávajú čisté, stoličku pri odchode zasunú k stolu.  

 

4. V ŠJ sa nezdržiavajú žiaci, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozor konajúci učiteľ.

 

5.   Obed v školskej jedálni sa podáva  od 11,00 do 13,00 hodiny.

 

 

 XVIII.   Dochádzka žiakov do ŠKD

 

1.  Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku (5 € mesačne za jedného žiaka ).

 

2.   Činnosť ŠKD:                                11,00 – 16,00 – odpoludňajší klub.

 

3.  Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedené na zápisnom lístku, musia to rodičia uviesť písomne na osobitnom lístku alebo poslať po žiaka osobu, ktorá má písomné poverenie od rodičov.

 

4. Správanie žiakov v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku  v odseku IV

 

 

 

  XIX. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri    

               vyučovaní a školských akciách

 

1.Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

2. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé (napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie škodlivých látok). V priestoroch školy a jej areálu je zakázané prechovávať, užívať či ponúkať akékoľvek návykové či omamné látky. Porušenie tohto zákazu bude klasifikované ako závažné porušenie školského poriadku s následným represívnym opatrením.

3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch  zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti ochrany a zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.

5. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený ako zdravotník, žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom školy alebo so zákonitým zástupcom žiaka.. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov.

 6. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávku, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou a výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia konajúci dozor.  Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať učiteľov konajúcich dozor.

7. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, ak je počet viac ako 25 žiakov, je okrem pedagogického zamestnanca zabezpečená účasť ďalšej plnoletej osoby.

8. Kúpanie sa povoľuje na vopred overenom a vyhradenom mieste po skupinách s najvyšším počtom 10 žiakov pod dozorom pedagogického zamestnanca.

9.Osobitne sú žiaci povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny a pokyny na ochranu zdravia na lyžiarskych a plaveckých výcvikoch.

10. Z bezpečnostných dôvodov nie je žiakom dovolené prichádzať do školy na bicykli a to ani v čase mimo vyučovania.

11. V zimnom období nie je dovolené hádzať snehové gule do oblokov a dvier školských budov. Nie je dovolené guľovať sa navzájom ani kĺzať sa na chodníkoch v areáli školy.

             

 

Záverečné ustanovenie

 

1.  Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.

 

2.  Triedny učiteľ preukázateľným spôsobom oboznámi so školským poriadkom žiakov triedy a ich zákonných zástupcov.

 

3.  Školský poriadok pre žiakov je súčasťou Vnútorného poriadku školy. Jeho súčasťou sú i vnútorné poriadky odborných učební, dielní, telocvične, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, s ktorými sú žiaci oboznámení na vyučovacích hodinách alebo pri činnostiach organizovaných školou.

 

4. Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy vydáva riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade.

 

5.   Tento Školský poriadok pre žiakov nadobúda účinnosť 07.09.2015.

 

 

 

 

V Ochodnici dňa 07.09.2015 

 

 

Mgr. Milada Hodásová                     

riaditeľka školy