Pokyny pre budúcich prvákov

 

Oznam o zápise

 

Riaditeľka Základnej školy, Hlavná č. 19 , Ochodnica

v súlade s legislatívou a VZN Obce Ochodnica

určuje

Dátum: 10. apríl 2019

Čas: 14.00 hod. – 16.00 hod

Miesto zápisu: ZŠ Ochodnica – 1.A (učebňa č. 117)

 

Potrebné doklady:               

K zápisu sa dostavia rodičia spolu s deťmi a so sebou prinesú:

Ø  rodný list dieťaťa,

Ø  občiansky preukaz,

Ø  písacie potreby,

Ø  návleky.

 

Zápisu sa zúčastnia i deti, ktorým bola odložená školská dochádzka o jeden rok.

 

 

 Poplatok 20 € :

Ø  Prvá kniha školáka

Ø  Zošity, školské pomôcky

Ø  Doplnkový tovar pre čítanie a písanie

 

 

 

Praktické rady pre rodičov k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

 

 

Legislatíva k zápisu detí:

 

 

·         zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 

·         § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;

 

·         vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;

 

·         Všeobecne záväzné nariadenie príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ďalej len VZN).

 

V súlade s touto legislatívou zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („ďalej len zápis“).

 

 

 

Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:

 

nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné  podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z..

 

·         Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).

 

·         Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).

 

·         V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 331,94 € (10 000,- Sk)podľa § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z..

 

Ako zapísať dieťa na základnú školu?

 

§  Zápisy detí do 1. ročníka ZŠ

sa musia uskutočniť v čase od 01. apríla do 30.apríla.

 

§  Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy - obec formou všeobecne záväzného nariadenia, pričom presný dátum, miesto môžu určiť riaditelia ZŠ v súlade s VZN príslušnej obce.

 

§  Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov.

 

·         Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. 

 

·         Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

v  meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

v  meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

v  podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

 

·         Niektoré školy vyžadujú pri zápise poplatok (na školské pomôcky alebo ako zápisné) poplatok nie je povinný, je dobrovoľný.

 

§  Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný psychológ.

 

§  Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa na spádovú školu (základná škola v školskom obvode, v ktorom má dieťa (žiak) trvalý pobyt).

 

§  Zákonní zástupcovia s deťmi môžu navštíviť zápisy vo viacerých základných školách, ale zapísať môžu dieťa iba na jednu školu.

 

§  Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy. Zápis do základnej školy nie je limitovaný počtom žiakov.

 

·         Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo spádovej školy Ak sazákonný zástupca rozhodne pre inú školu ako je spádová škola, zapisuje svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy (je potrebný súhlas riaditeľa zvolenej školy - riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy).

·         Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska – pre spádovú školu, je táto škola povinná dieťa zapísať. 

 

·         Ak zákonný zástupca zapíše dieťa na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť

riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do ..................kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

·         Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta.

 

§  Zákonný zástupca môže požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, má zdravotné problémy).

V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne

ju predložiť riaditeľovi. Súčasťou žiadosti je:

·         odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a 

·         odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Môže sa stať, že ani po ročnom odklade nie je dieťa na školu dostatočne zrelé.  V takomto prípade najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého základnej školy.

 

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

·         dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;

·         má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;

·         nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;

·         nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;

·         nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;

·         nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);

·         nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;

·         je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;

·         dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

 

§  Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ponúkajú materským školám plošnú depistáž, ktorá so súhlasom rodičov zistí, ako deti rozumejú hovorenej reči a obsahu, ako vedia ovládať rukou ceruzku - teda úroveň ich grafomotorického vývinu a úroveň ich hrubej motoriky.

 

§  Samotný zápis neslúži na diagnostiku dieťaťa.

 

§  Predškolská príprava pomáha zvládnuť dieťaťu požiadavky (napr.:- nakresliť postavu, poznať farby a jednoduché tvary, určovať jednoduché logické poradia - kto je prvý, kto je posledný a iné.). Ak dieťa kritériám nevyhovie, bude mu povinná dochádzka odložená o jeden školský rok

 

§  Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka,              k žiadosti však musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva      a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

§  Zákonní zástupcovia si môžu ešte pred zápisom zistiť dôležité informácie o škole, ktorú bude ich dieťa navštevovať - výučba cudzích jazykov, ponuka záujmových krúžkov, projekty, do ktorých je škola zapojená prípadne jej materiálne vybavenie.

 

·         Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg, lebo nie každý učiteľ musí mať dostatočné skúsenosti a odborné predpoklady na to, aby vedel hendikepované deti učiť. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej stránke na takúto situáciu pripravená, inak to môže mať negatívny dopad na vývoj dieťaťa. 

 

§  Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí,, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi.

·         Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov         a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.

·         Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané              z vybraných predmetov. Zákon však umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.

·         Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

·         Ak však má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.

                                                                                                                           

 

 

Ako vyberať pre dieťa základnú školu ?

·         Rodičia by si mali zistiť referencie (odporúčania a názory) o školách, z ktorých by si mohli pre svoje dieťa vybrať. Poradiť sa so známymi, ktorých deti už do školy chodia.

 

·         Rodičia by si mali zistiť, či má škola vypracovanú koncepciu rozvoja školy, aby vedeli, čo môžu od danej školy očakávať. 

 

·         Rodičia by si mali zistiť, ako sú školy zamerané, aké ďalšie služby ponúkajú a pri výbere školy zohľadniť tieto skutočnosti podľa toho, ktorá by ich dieťaťu najviac vyhovovala.

Napríklad:
zameranie na cudzie jazyky;

zameranie na informatiku;

športové zameranie;

zameranie pohybovo umelecké;

humanitné zameranie;

prírodovedné zameranie;

zvýšený dôraz na poznávanie miestnej kultúry a histórie;

dôraz na rozvoj osobnosti.

 

·             Rodičia by si mali zistiť, ako sú absolventi školy úspešní pri prijímacích pohovoroch na stredné školy.

 

·             Rodičia by si mali zistiť, či odchádza veľa detí tejto školy na osemročné gymnáziá.

 

·               Rodičia by si mali zistiť, či bola na škole v posledných rokoch vykonaná komplexná inšpekcia           a s akým výsledkom.

 

·             Rodičia by mali navštíviť školu spoločne s dieťaťom v čase keď je "deň otvorených dverí" a zistiť si: 
- či sa škola ich dieťaťu páči;
- aký je záujem o školu medzi rodičmi;
- koľko detí je priemerne v jednej triede;
- či je na prvom stupni slovné hodnotenie alebo hodnotenie známkami a prečo; 
- ako škola komunikuje s rodičmi a deťmi;
- či je na škole psychológ alebo dobrá spolupráca s pedagogicko–psychologickou poradňou;
- aká je úroveň vybavenia školy pomôckami, stav telocvične;
- stav školskej jedálne, kvalitu a pestrosť ponúkanej stravy ;
- technický stav budovy, jednotlivých tried, šatní, sociálnych zariadení...

 

·               Rodičia by sa mali spýtať na aktivity školského klubu a školy v oblasti záujmových krúžkov.

 

·               Rodičia by mali požiadať o možnosť zúčastniť sa priamo na vyučovaní v triede budúceho učiteľa ich dieťaťa. Tak môžu najlepšie zhodnotiť prístup učiteľa, jeho metódy a formy vyučovania.

 

·               Rodičia by si mali zistiť, či majú deti možnosť zúčastniť sa na plaveckých a lyžiarskych kurzoch, či škola ponúka pobyty v "školách v prírode".

 

·               Rodičia by si mali zistiť, či na škole pôsobí rodičovská organizácia (združenie rodičov alebo iná organizácia) a aké je jej postavenie v organizačnej štruktúre školy.

 

·               Rodičia by si mali zistiť, aké aktivity škola realizuje na zabezpečenie doplnkových zdrojov - mimo štátneho rozpočtu.

 

·               Rodičia by si mali zistiť, či je Rada školy akceptovaná vedením školy ako rovnocenný partner pri riadení školy.

 

 

 

 

Čo by mal vedieť budúci prvák?

Podľa skúseností Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP), nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na žiadosť rodiča psychológovia z CPPPP.

Základné informácie o tom, čo by 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov:


BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ: 
• samostatne sa obliecť a obuť; 
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky; 
• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC; 
• správne vyslovovať všetky hlásky; 
• vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách; 
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené; 
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi; 
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary; 
• poznať základné farby; 
• spočítať predmety do "päť"; 
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu; 
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku; 
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach; 
• orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo". 

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ
: 
• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút; 
• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha; 
• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká); 
• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý; 
• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti; 
• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov,

  časté pokašliavanie, žmurkanie; 
• nezajakáva sa pri reči; 
• nepomočuje sa.


ČO SA ODPORÚČA PRI VÝCHOVNÝCH PROBLÉMOCH S DIEŤAŤOM:

pokojný, chápajúci, tolerantný prístup k dieťaťu;

dôsledný výchovný prístup;

jednotnosť v požiadavkách dospelých;

odviesť pozornosť od konfliktu, prejavu agresivity, vzdorovitosti a pod. iným smerom

zaujať dieťa pri afekte niečím zaujímavým;

zdôrazniť kladné vlastnosti dieťaťa, urobiť ho "veľkým";

požiadať o pomoc pri niečom;

klásť primerané požiadavky na dieťaťa;

jasne s dieťaťom komunikovať;

nepoužívať rozumové dôvody (nie sú pre malé deti pochopiteľné)

 

Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPPP, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály.