O škole

   Budova  Základnej školy v Ochodnici bola postavená v roku 1955. Leží na začiatku obce Ochodnica po ľavej strane cesty  na nízkom kopci. V areáli základnej školy je vybudovaný okrasný park s ihličnatými a listnatými stromami, fontánou a triedou v prírode. Súčasťou areálu je aj jabloňový sad a pozemok, na ktorom žiaci pestujú zeleninu. Získaná úroda sa využíva na prípravu jedál v školskej jedálni. O čistotu a úpravu okolia školy sa stará školník a žiaci školy pod vedením učiteľov predmetu Svet práce.

   Na škole pracuje 26 zamestnancov, z ktorých je 17 pedagogických zamestnancov. Školu navštevuje 168 žiakov, vyučujú sa v 10 triedach v jednosmennej prevádzke. Žiaci sa vzdelávajú podľa Štátného vzdelávacieho programu  na základe ktorého bol vypracovaný a o niektoré úlohy rozšírený Školský vzdelávací program. Škola má vlastné logo s heslom „Učenie rozvíja ducha, šport posilňuje telo.“ Jej orientácia je zameraná na počítačovú gramotnosť, cudzie jazyky a šport. V priestoroch školy okrem bežných tried sú vybudované aj odborné učebne. Vyučovanie Informatiky sa uskutočňuje v moderne vybavenej učebni IKT s vhodnou didaktickou technikou a pomôckami, kde každý žiak má k dispozícii jeden počítač. Na škole sa vyučuje od 3.ročníka ako prvý cudzí jazyk anglický jazyk a od 6.ročníka ako druhý cudzí jazyk nemecký jazyk. Na zabezpečenie kvalitného vyučovania žiaci a učitelia využívajú jazykové laboratórium, vhodnú didaktickú techniku, obrázkové materiály a iné pomôcky a aktivity. V roku 2010 v areáli školy bolo vybudované multifunkčné ihrisko a zmodernizovaná telocvičňa školy. Roku 2011 boli zakúpené tenisové stoly a rakety, takže žiaci majú vytvorené výborné podmienky na športové aktivity a športové hry nielen počas vyučovania ale aj v rámci voľného času. Uvedené priestory v popoludňajších hodinách môžu využívať aj ostatní občania obce.    V súlade s požiadavkami modernizácie vyučovacieho procesu má škola okrem odborných učební  ďalšie dve učebne vybavené interaktívnymi tabuľami . Na škole máme veľa rôzne nadaných a talentovaných žiakov, ktorí sa zúčastňujú rôznych súťaží poriadaných školou a ďalšími mimoškolskými organizáciami, na ktorých sa umiestňujú na popredných miestach.

   V popoludňajších hodinách  navštevuje 30 žiakov jedno oddelenie školského klubu detí  (ŠKD) a takmer každý žiak aktívne trávi svoj voľný čas športovými a vedomostnými aktivitami  v rôznych krúžkoch Centra voľného času (CVČ), ktoré sa uskutočňujú v priestoroch školy. Nadaní a talentovaní žiaci navštevujú  Umeleckú školu v Kysuckom Novom Meste (KNM), ktorej zamestnanci dochádzajú do našej školy a tu s nimi pracujú .

   Súčasťou školy je aj školská jedáleň s kuchyňou, v ktorej sa pripravujú pre žiakov obedy podľa pestrých jedálnych lístkov. V jedálni sa stravuje viac ako 100 stravníkov.

  Vzhľadom k veku budovy, budova si vyžaduje modernizáciu tak vnútorných priestorov ako aj fasády. V súlade s finančnými možnosťami sa na škole zmodernizovalo a zrekonštruovalo 2.poschodie, na 1. poschodí sa zrekonštruovali obklady a toalety, vymenili sa okná a rádiatory. Na prízemí sa vymenili vchodové dvere,prechodové dvere v chodbe do jedálne a telocvične, zrekonštruovali sa toalety a vybodovala sa nová toaleta a šatňa. Do školy boli vybudované dva bezbariérové prístupy. V triedach sa postupne vymieňajú staré lavice a stoličky za nové.

   Všetci zamestnanci  a žiaci sa starajú o to, aby priestory školy boli čisté, príjemné a aby sa v nich všetci dobre cítili.

 Škola je zapojená do viacerých projektov. Už niekoľko rokov plní škola úlohy celoslovenského projektu podporujúceho zdravý vývoj detí pod názvom „Škola podporujúca zdravie“  a úlohy preventívno-výchovného programu proti drogám „Cesta k emocionálnej zrelosti.“ V školskom roku 2011/2012 sa škola zapojila do Európskeho programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie“v rámci ktorého všetci žiaci dostávajú zdarma 1-krát týždenne ovocie a ovocný nápoj. Súčasťou projektu „Tenis do škôl“ je tenisová výučba žiakov na 1.stupni v 1.,2., a 3.ročníku 1-krát týždenne počas hodiny telesnej výchovy. Od septembra 2011 do júna 2013 sa naša škola podieľala na projekte Programu celoživotného vzdelávania podprogramu Comenius - multilaterálne školské partnerstvá s názvom “Svet rozprávok v mojom svete.“

  Tento rok sme sa zapojili do ďalšieho medzinárodného projektu a pokračujeme v cezhraničnej spolupráci s českým mestom Dobrá.