Informácie pre dotknuté osoby - deti, žiaci, rodičia, zákonní zástupcovia

Informácie pre dotknuté osoby – deti, žiaci, rodičia, zákonní zástupcovia

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby,

§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

 

Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Prevádzkovateľ: Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica

Adresa: 023 35, Hlavná č.19, Ochodnica

Štatutárny zástupca: Mgr. Milada Hodásová

b)

Zodpovedná osoba:

Meno a priezvisko: Katarína Mizerová, telefón: 041 42 33 126,

mail: zs@ochodnica.sk

c)

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  na účely plnenia svojho hlavného poslania – zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu a tiež na účely prezentácie školy

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje detí, žiakov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe osobitných zákonov, najmä školského zákona. Niektoré prípady spracúvania osobných údajov vykonáva na právnom základe súhlasu rodiča/zákonného zástupcu

d)

Oprávnené záujmy

Oprávnené záujmy uplatňuje prevádzkovateľ pri ochrane svojho majetku ale aj plnení svojho poslania

e)

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ poskytuje zásadne osobné údaje detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  iba zákonom stanoveným príjemcom (zriaďovateľ, orgány štátnej moci, vyššie územné celky)

Pre účely prezentácie školy na právnom základe súhlasu rodiča/ zákonného zástupcu poskytuje osobné údaje aj elektronickým alebo printovým médiám a tiež organizátorom akcií, na ktorých sa škola podieľa

f)

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje detí, žiakov rodičov/ zákonných zástupcov  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie

 

Informácie podľa § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Doba uchovávania osobných údajov  detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  je daná osobitnými predpismi upravujúcimi činnosť prevádzkovateľa  a tiež pravidlami archivácie a skartácie

b)

Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov

c)

Dotknuté osoby (zákonní zástupcovia) majú právom kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby)

d)

Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

e)

Poskytovanie údajov je zákonnou požiadavkou – poskytovanie údajov je uložené príslušnými právnymi predpismi . Poskytovanie osobných údajov je povinné (právny základ školský zákon). Poskytovanie údajov na právnom základe súhlasu je dobrovoľné

f)

Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Informácie podľa § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely

 

Vyhlásenie.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiava zákonné zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva detí, žiakov, rodičov/zákonných zástupcov  ako dotknutých osôb.

 

V Ochodnici dňa: 25.05.2018