Informácie pre dotknuté osoby - zmluvné vzťahy

Informácie pre dotknuté osoby – zmluvné vzťahy

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby,

§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

 

Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Prevádzkovateľ: Základná škola, Hlavná č.19, ochodnica

Adresa: 023 35, Hlavná 19, Ochodnica

Štatutárny zástupca: Mgr. Milada Hodásová

b)

Zodpovedná osoba:

Meno a priezvisko: Katarína Mizerová, telefón: 041 42 33 126,

mail: zs@ochodnica.sk

c)

Účel spracúvania osobných údajov

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica spracúva osobné údaje na účely naplnenia zmluvných práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmlúv medzi školou a fyzickými osobami.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe zmluvných vzťahov .

d)

Oprávnené záujmy

Oprávnené záujmy Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica uplatňuje pri ochrane majetku školy a obce, ako aj hospodárení s prostriedkami.

e)

Kategórie príjemcov

Škola poskytuje zásadne údaje iba zákonom stanoveným príjemcom (orgány štátnej moci, vyššie územné celky). Škola má zákonnú povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy.

f)

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje dotknutých osôb  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie

 

Informácie podľa § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Doba uchovávania osobných údajov  obsiahnutých v uzatvorených zmluvách je daná osobitnými predpismi upravujúcimi zmluvné vzťahy a tiež pravidlami archivácie, registratúry a skartácie

b)

Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov

c)

Dotknuté osoby majú právom kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby)

d)

Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

e)

Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou – poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej účastníkom je dotknutá fyzická osoba

f)

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Informácie podľa § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb  iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely

 

 

 

 

Vyhlásenie.

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb.

 

V Ochodnici dňa: 25.05.2018