Informácie pre dotknuté osoby - zamestnanci

Informácie pre dotknuté osoby – zamestnancov

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby,

§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

 

Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Prevádzkovateľ: Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica

Adresa : 023 35, Hlavná č.19, Ochodnica

Štatutárny zástupca: Mgr. Milada Hodásová

b)

Zodpovedná osoba:

Meno a priezvisko: Katarína Mizerová

 Telefón: 041 42 33 126

 Mail:zs@ochodnica.sk

 

c)

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov na účely súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi, uspokojovaním nárokov zamestnancov, plnením povinností v oblasti sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe zmluvných vzťahov a osobitných zákonov

d)

Oprávnené záujmy

Vo vzťahu k zamestnancom mesta nie sú uplatňované oprávnené záujmy prevádzkovateľa

e)

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ poskytuje zásadne údaje iba zákonom stanoveným príjemcom (orgány štátnej moci, vyššie územné celky, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, exekútorské úrady, notárske úrady)

f)

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje zamestnancov do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie

 

Informácie podľa § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Doba uchovávania osobných údajov  zamestnancov je daná osobitnými predpismi upravujúcimi činnosť prevádzkovateľa a tiež pravidlami archivácie, registratúry a skartácie

b)

Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov

c)

Dotknuté osoby majú právom kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby)

d)

Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

e)

Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou – poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy ale aj zákonnou požiadavkou – poskytovanie údajov je uložené príslušnými právnymi predpismi

f)

Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Informácie podľa § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely

 

Vyhlásenie.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov plne dodržiava zákonné zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva zamestnancov ako dotknutých osôb.

 

V Ochodnici, dňa: 25.05.2018