Informácie pre dotknuté osoby - kamerový systém

Informácie pre dotknuté osoby – kamerový systém

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby,

§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

 

Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Prevádzkovateľ: Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica

Adresa: 023 35, Hlavná 19, Ochodnica

Štatutárny zástupca: Mgr. Milada Hodásová

b)

Zodpovedná osoba:

Meno a priezvisko: Katarína Mizerová, telefón: 041 42 33 126,

mail: zs@ochodnica.sk

c)

Účel spracúvania osobných údajov

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica spracúva osobné údaje v kamerovom systéme na účely ochrany majetku školy ako aj obce, monitorovania vnútorných aj vonkajších priestorov, udržiavania poriadku a predchádzania negatívnych javov.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Základná škola, Hlavná č.19, ochodnica spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe oprávnených záujmov školy.

d)

Oprávnené záujmy

Ochrana majetku obce a majetku školy, udržiavanie poriadku, prevencia negatívnych javov.

e)

Kategórie príjemcov

Základná škola, Hlavná č.19, ochodnica poskytne záznamy kamerového systému iba oprávneným príjemcom, najmä polícii a orgánom vyšetrujúcim trestnú činnosť alebo priestupkovú činnosť.

f)

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje dotknutých osôb  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie.

 

Informácie podľa § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Doba uchovávania osobných údajov  obsiahnutých v záznamoch kamerového systému je určená na 15 dní od vykonania záznamu.

b)

Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov.

c)

Súhlas dotknutej osoby v prípade kamerového systému nie je uplatňovaný.

d)

Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

e)

Poskytovanie údajov (strpenie kamerového záznamu) je zákonnou požiadavkou založenou na oprávnenom záujme školy ako prevádzkovateľa splnenia úloh vo verejnom záujme.

f)

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Informácie podľa § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb  iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely.

 

 

 

Vyhlásenie.

 

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov v kamerovom systéme plne dodržiava zákonné zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb.

 

V Ochodnici dňa: 25.5.2018