Informácie pre dotknuté osoby - externí stravníci

Informácie pre dotknuté osoby – externí stravníci

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby,

§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

 

Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Prevádzkovateľ: Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica

Adresa: 023 35, Hlavná č.19, Ochodnica

Štatutárny zástupca: Mgr. Milada Hodásová

b)

Zodpovedná osoba:

Meno a priezvisko: Katarína Mizerová, telefón: 041 42 33 126,

mail: zs@ochodnica.sk

c)

Účel spracúvania osobných údajov

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica spracúva osobné údaje na účely stravovania pre externých stravníkov (mimo stravovania detí a stravovania zamestnancov).

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe súhlasu poskytnutého dotknutou osobou na spracúvanie údajov na účel stravovania v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, spoločenský status (dôchodca).

d)

Oprávnené záujmy

V tomto prípade sa oprávnené záujmy školy neuplatňujú

e)

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ údaje nezverejňuje. Príjemcom údajov môže byť obec – zriaďovateľ ak poskytuje príspevok na stravu.

f)

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje dotknutých osôb  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie

 

Informácie podľa § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Doba uchovávania osobných údajov  obsiahnutých v dokumentácii o externých stravníkoch je počas trvania stravovania a potom najviac do ukončenia vyúčtovania príspevku na stravovanie.

b)

Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov

c)

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas udelený škole ako prevádzkovateľovi odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila 

d)

Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

e)

Poskytovanie údajov je požiadavkou založenou na súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na právny stav ochrany osobných údajov, neposkytnutie údajov neumožní zverejnenie v médiách

f)

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Informácie podľa § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb  iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely

 

 

 

Vyhlásenie.

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb a v prípade zverejnenia osobných údajov v médiách plne rešpektuje dobrovoľne udelený súhlas.

 

 

V Ochodnici dňa: 25.05.2018